Het stoppen van de komst van een moskee

Stap 1: Politieke partijen en media benaderen

Indien bewoners de komst van een moskee willen stoppen, dienen zij allereerst zo veel mogelijk contact te zoeken met (regionale) politieke partijen en media. De gemeenteraad beslist namelijk uiteindelijk of een moskee wel of geen bouwvergunning krijgt. Voor bewoners is het dus van belang zo veel mogelijk politieke partijen te benaderen om hun standpunt over de komst van een moskee kenbaar te maken. Middels petities kunnen bewoners laten zien hoe ernstig zij de zaak vinden. Hoe meer bewoners hun standpunt kenbaar maken, hoe groter de kans is dat dit opgepakt wordt door politieke partijen. Daarnaast kan het opzoeken van de media de druk op partijen opvoeren om in gesprek te treden met de bevolking. Dit kunnen regionale maar ook landelijke kranten of tv-zenders zijn. Ook hiervoor geldt dat hoe meer aandacht er wordt gevestigd op de onvrede van bewoners over de komst van een moskee, hoe eerder er naar hen geluisterd zal worden.

Indien een gemeente van plan is om een moskee te plaatsen, is er vaak een wijziging van het bestemmingsplan en een bouwvergunning nodig. Deze aanvragen worden gepubliceerd in de lokale/ regionale kranten en worden door sommige gemeenten op hun website gezet. De aankondiging ligt verder vaak ook ter inzage bij de gemeente zelf. Indien de bezwaar- of beroepsprocedure buiten de termijn bij de gemeente binnenkomt, wordt het erg lastig voor bewoners om nog gehoord te worden. Meestal dienen de bewoners binnen zes weken na publicatie reeds bezwaar gemaakt te hebben.

Stap 2: Bezwaar maken tegen het bestemmingsplan

In het bestemmingsplan legt de gemeente vast wat er met een ruimte mag gebeuren. Het geldende bestemmingsplan is kosteloos op te vragen bij de gemeente, op de website van de gemeente of provincie of via de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo.

Het bestemmingsplan waar de meeste moskeeën in Nederland op gebouwd zijn hebben de bestemming maatschappelijk / maatschappelijke doeleinde (let daar dus op). Dit betekent dat het gebouw en de grond eromheen een maatschappelijke functie hebben (maar kan dus ook een moskee zijn). Sommige gemeenten gebruiken de bestemming Re, wat neerkomt op religieus. Dit komt echter minder vaak voor.

Aanvechten komst moskee

Indien de gemeente besloten heeft om op een bepaald stuk terrein een moskee te bouwen, zijn er twee situaties mogelijk:

  1. Het bestemmingsplan heeft al de bestemming maatschappelijk.
  2. Het bestemmingsplan wordt veranderd naar de bestemming maatschappelijk.
In het geval een geplande moskee gebouwd gaat worden op een terrein waar het bestemmingsplan al de bestemming maatschappelijk heeft, is het voor bewoners aan te raden de komst aan te vechten via de bouwvergunning (zie stap 3). Indien het bestemmingsplan een andere functie heeft dan maatschappelijk, hebben de bewoners de mogelijkheid om de verandering van het bestemmingsplan aan te vechten. Het aanvechten van de komst van een moskee kan door een bezwaarschrift op te sturen naar de gemeente. Via de volgende link is een voorbeeld van een dergelijk bezwaarschrift te vinden:
http://www.nationaleombudsman.nl/voorbeeldbrief-bezwaarschrift.

In dit stadium is het van belang het volgende op te merken. Eventuele waardevermindering van een pand of een andere schadepost zijn vaak geen redenen om de bestemmingsplanwijziging af te wijzen. De bewoners staan dan wel in hun recht, maar kunnen beter een planschadeprocedure opstarten.

Behandeling bezwaarschrift door gemeente

Zoals reeds beschreven, dienen bewoners het bezwaarschrift bij hun eigen gemeente in te dienen. De burgemeester en de wethouders bekijken de zaak dan opnieuw en nemen een besluit naar aanleiding van de bezwaren.

Allereerst zullen de bewoners een uitnodiging van de gemeente ontvangen om het bezwaarschift tijdens een hoorzitting nader toe te lichten. De meeste gemeenten hebben een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie die eerst de bezwaarmaker en de gemeente, meestal een ambtenaar, horen. In de hoorzitting krijgt de bezwaarmaker de kans de bezwaren toe te lichten. De gemeente zal het genomen besluit verdedigen en ingaan op de bezwaren. Vaak heeft de commissie nog vragen aan de bezwaarmakers en aan de gemeente. Na de hoorzitting brengt deze commissie advies uit aan de burgemeester en de wethouders.

Het gemeentebestuur neemt een besluit naar aanleiding van het bezwaar van de bewoners en houdt daarbij rekening met het advies van de commissie. Als dit besluit afwijkt van het advies, wordt de reden daarvan aangegeven.

Mocht het bezwaarschrift van de bewoners geen effect hebben gehad, dan kunnen de bewoners altijd nog beroep aantekenen. Dit betekent dat de bewoners naar de rechter moeten stappen. Ook dit moet binnen zes weken gebeuren. De rechter zal in principe binnen twaalf maanden een beslissing nemen. Is de termijn van zes weken voorbij, dan treedt het plan in werking (ook indien de bewoners een beroep hebben ingesteld). Om te voorkomen dat het plan in werking treedt, kunnen de bewoners een verzoek tot voorlopige voorziening aanvragen. Dit kan tevens bij de afdeling bestuursrechtspraak. Een voorlopige voorziening betekent dat de bouwwerkzaamheden niet mogen beginnen en niet verder mogen gaan zolang de rechter geen uitspraak heeft gedaan.
Dat de bewoners op tijd hun bezwaren kenbaar maken of een beroep instellen is dus uitermate belangrijk. Een tip is om post zoveel mogelijk aangetekend te versturen. Daarmee hebben de bewoners een bewijsstuk van verzending. Indien de bewoners tegen een besluit in beroep gaan, moeten zij griffiegeld betalen. Wanneer zij de zaak winnen, dient de tegenpartij dat geld terug te betalen aan de bewoners. Het is verder voordeliger om met zo veel mogelijk bewoners in beroep te gaan, omdat de griffiekosten dan verdeeld kunnen worden.

Stap 3: Bouwvergunning (WABO) verhinderen

Sinds de komst van de WABO (Wet algemene besluiten omgevingsrecht) heet een bouwvergunning een omgevingsvergunning. Het gevolg hiervan is dat alle bouwvergunningen in één keer behandeld worden.

De procedure die volgt is gelijk aan de bezwaar- en beroepsprocedure bij een bestemmingsplanwijziging. Ook hierbij is het van groot belang om binnen de termijnen de bezwaar- en beroepsverzoeken aangetekend te verzenden. Vooral bij de WABO-procedure is het zeer belangrijk om een voorlopige voorziening aan te vragen. Zonder deze voorziening kunnen de bouwwerkzaamheden namelijk gewoon beginnen. Deze voorziening heeft een opschortende werking. Het moskeebestuur dient deze vergunningen niet alleen voor het bouwen van een moskee aan te vragen, maar ook voor het verbouwen van een bestaand pand naar een moskee.

Welstandscommissie

De welstandscommissie beantwoordt o.a. de vraag of het moskeegebouw in de omgeving past (denk aan minaretten, kleur van het gebouw, bouwstijl, etc.). Dit is één van de redelijke eisen van welstand. In principe geldt dat zonder goedkeuring van de welstandcommissie geen bouwaanvraag goedgekeurd mag worden. Indien de wethouder echter van mening is dat er zwaardere argumenten gelden om de bouw toch goed te keuren, kan hij het advies van de welstandscommissie naast zich neerleggen. Hier ligt er een belangrijke taak voor de lokale politiek om deze zwaarwegende argumenten boven water te halen of voor de bewoners om dit bij de lokale politiek kenbaar te maken.

Bezwaren

Indien de bewoners van mening zijn dat bij de bouw van een moskee buiten proportioneel veel hinder ontstaat, kunnen zij via het burenrecht de bouw aanvechten. Hierbij kan de hulp van het dichtstbijzijnde juridische loket worden ingeschakeld (www.juridischloket.nl).

Door de komst van een moskee verandert het karakter van een wijk. Helaas is deze verandering niet altijd een reden voor een gemeente om de komst van een moskee tegen te houden. Goede argumenten tegen de komst van een moskee zijn:

1.Er zijn andere en/of betere locaties beschikbaar
Wanneer de bewoners kunnen aantonen dat de locatie van een moskee slecht is bepaald en er andere locaties in de stad bestaan die beter zijn, dan is dat een sterk argument dat bij de gemeente aangedragen kan worden. Een andere locatie aanmerken heeft alleen succes als objectief aantoonbaar gemaakt kan worden dat de andere locatie ook echt beter is. De meesten benaderen dit namelijk vanuit een NIMBY-principe ('not in my back yard'). Dit kunt u naar de gemeente toe beter niet doen. Het is sterker om een andere locatie aan te dragen op basis van goede argumenten voor die betreffende plek.

2.Toename verkeersdrukte/ parkeeroverlast
Juist de piekmomenten kunnen de leefbaarheid in een wijk ernstig beschadigen. Denk aan de bereikbaarheid (ontsluiting, externe infrastructuur) van een wijk en de parkeergelegenheid. Hiermee wordt aangegeven dat de interne infrastructuur niet bedoeld is voor deze bebouwing (de wijk wordt minder goed bereikbaar door de drukte).

3.Leefbaarheid gaat achteruit/ verloedering
Leefbaarheid bestaat uit vele factoren. Bestaande infrastructuur is daar één van. Indien de bewoners kunnen aantonen dat de leefbaarheid significant afneemt, moet de gemeente daar gehoor aan geven. Een aantoonbaar bezwaar kan geluidsoverlast zijn (door toename van het aantal auto's en mensen, maar eventueel ook door speakers op minaretten).

tips

maak-melding

geen-moskeeen

banner-geert